<p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:28px">C</span>hỉ có những bang hội hùng mạnh, nơi hội tụ của những cao thủ kiệt xuất mới có thể giúp bạn hữu đứng vững và giương cao thanh thế. Cùng <a href="http://kiemma.vn/">Kiếm Ma</a> tham gia và khám phá tính năng Bang hội, xây dựng một tập thể gắn kết, tương trợ lẫn nhau tạo nên sức mạnh vô địch. Đó là con đường ngắn nhất để bạn hữu đạt được những ước mơ, hoài bão thỏa chí anh hùng.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lập Bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Thái Hạo gặp Tư Đồ Trứ hoặc nhấn phím (K) để lập bang hội</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-10.jpg" style="line-height:20.7999992370605px; opacity:0.9; text-align:center" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chọn loại bang và nhập tên là thành công (Cần đạt cấp 20 và phí mất 30 vạn linh thạch)</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-1.png" /></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gia nhập Bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách 1:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phím tắt K, mở giao diện bang, kích gia nhập bang</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách 2</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-10.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối thoại với Tư Đồ Trứ ở Thái Hạo, chọn quản lý bang</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/snap300768.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong quản lý bang, chọn gia nhập bang</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/snap300769.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:12px"><em><strong>Chọn hệ thống bang hoặc bang muốn gia nhập</strong></em></span></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lợi ích bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tăng thuộc tinh, nhận thêm EXP, công lực, linh thạch, đạo cụ, nguyên liệu,…</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mới vào bang có thể làm nhiệm vụ bang nhận cống hiến, dùng cống hiến có thể đổi thưởng.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi vào bang có thể đến <strong>Mộ Dung Nhan</strong> </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">(map bang phái) </span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">để tế trời nhận các loại lợi ích.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi vào bang, mỗi ngày có thể đến <strong>Thượng Hương</strong> </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">(map bang phái) </span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">dâng hương nhận exp, công lực.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đạt cấp 10 có thể đến <strong>Tư Dung</strong> (map bang phái) nhận nhiệm vụ treo thưởng, đạt cấp 20 có thể đến <strong>Tư Dung</strong> nhận nhiệm vụ thu thập, thông thương.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đạt cấp 20 có thể đến <strong>Phong Tâm Dương </strong>(map bang phái) tham gia thí luyện bang để nhận exp, cống hiến.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đạt cấp 30 có thê tham gia thí luyện thần thú, bang chiến, lich mạch chiến để nhận exp, công lực, linh mạch, cống hiến.<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">​</span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/snap300770.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">​​</span></span><em><strong><span style="font-size:12px">Bấm (K) chọn Về Bang để vào map Bang Phái</span></strong></em></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tác dụng của cống hiến</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Thi Lâm học kỹ năng.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Ngạo Lâm mua đạo cụ hiếm.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Lăng Khô đổi exp và KNB.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi exp Vạn Bảo Các</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi exp: 1 cống hiến đổi 14000 exp.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi KNB Vạn Bảo Các: 2 cống hiến đổi 1 KNB khóa.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi vật phẩm Vạn Bảo Các: Tùy theo từng loại vật phẩm mà số lưởng đổi nhất định.</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự kiện bang</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-4.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><em><strong><span style="font-size:12px">Bấm nút "Sự Kiện" góc phải màn hình cạnh bạn đồ nhỏ, chọn tab sự kiện</span></strong></em></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tế trời: Đến chỗ Tế Tư tế trời, hoàn thành sẽ nhận thưởng tế lễ</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắp hương: Đến chỗ Tượng thần thắp hương, hoàn thành sẽ nhận được các loại BUFF</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Treo thưởng, thu thập: Nhận nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được nhiều Exp</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Luyện thú: Đấu bang, nhận công lực, cống hiến bang</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thông thương: Sẽ nhận được Exp, Linh Thạch</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ bang: Treo thưởng Bang, thu thập bang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu tiên đến Tư Dung nhận nhiệm vụ. </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Nhiệm vụ treo thưởng bang sẽ căn cứ vào quái tiêu diệt được để hoàn thành.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thu thập bang căn cứ vào yêu cầu để cung cấp nguyên liệu. </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận exp phong phú.</span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Liên minh bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc liên minh</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Bang đạt cấp 3 trở lên sẽ được lập liên minh qua NPC Bang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Lập liên mình cần 100 vạn Linh thạch khóa hoặc Linh thạch không khóa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Sau khi  lập liên minh, minh chủ có thể mời bang khác gia nhập qua nút "Mời gia nhập".</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Bang khác cũng có thể xin gia nhập liên minh qua nút "Xin gia nhập" ở [Giao diện liên minh].</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Minh chủ có thể đuổi bang khác ra khỏi liên minh bất cứ lúc nào; bang trong liên minh cũng có thể ra khỏi liên minh bất cứ lúc nào.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">6. Liên minh có 2 bang trở lên, không thể giải tán liên minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cống hiến bang</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhận cống hiến</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia nhiệm vụ, sự kiện bang sẽ nhận được cống hiến</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tác dụng</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học kỹ năng phái, đổi EXP, đổi KNB, đạo cụ, có thể tham gia tế trời.</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thao tác đổi</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Lăng Khô mở giao diện đổi và đổi thưởng tương ứng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khác: Hạng cống hiến càng cao thì thưởng càng nhiều.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỹ năng bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong giao diện bang có thể học hoặc nâng cấp kỹ năng bang</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi rời bang, kỹ năng sẽ tạm bị mất hiệu lực.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-5.png" /></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thông thương bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Tư Dung nhận nhiệm vụ</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-6.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi nhận sẽ nhận được 20000 tiên linh thạch, có thể giao thương với các NPC để thu được 10 vạn linh thạch sẽ hoàn thành nhiệm vụ</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-7.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối thoại với thương nhân mọi nơi để mua vật phẩm và bán lại cho các NPC khác với giá cao hơn.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thí luyện bang</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc thí luyện bang</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự kiện mở từ <span style="color:#DAA520">thứ hai đến thứ sáu</span>.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở sự kiện cần <span style="color:#DAA520">Thần Thụ</span> đạt cấp 2.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thành viên bang đạt cấp <span style="color:#DAA520">20</span> trở lên mới có thể tham gia.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu thắng, tham gia sự kiện đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được <span style="color:#DAA520">lượng lớn</span> exp bang, bản thân nhận được exp, quỹ, công hiến bang.</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thí luyện thần thú</span></span></h4> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở từ thứ 7 hoặc chủ nhật, do <span style="color:#DAA520">bang chủ mở</span>.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở sự kiện cần <span style="color:#DAA520">Thần Thụ</span> đạt cấp <span style="color:#DAA520">3</span> và cống hiến tuần đạt 10000 điểm</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở sự kiện cần tiêu hao quỹ bang.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thành viên bang đạt cấp <span style="color:#DAA520">20</span> mới có thể tham chiến.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu bang thắng sẽ nhận được <span style="color:#DAA520">lượng lớn</span> exp bang, thành viên tham gia sẽ nhận được công lực, cống hiến.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở sự kiện cần lượng lớn quỹ bang.</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đấu tự do</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bang đạt cấp <span style="color:#DAA520">3</span> có thể tham gia bang chiến tự do, bang bị tuyên chiến phải có cấp không thâm hơn bang tuyên chiến <span style="color:#DAA520">1</span> cấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuyên chiến  cần tiêu hao quỹ bang, thời gian tuyên chiến càng dài thì quỹ tiêu hao càng nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi bang có mỗi ngày chỉ có thể tuyên chiến <span style="color:#DAA520">1</span> lần, và chỉ có thể bị <span style="color:#DAA520">3</span> bang khác nhau tuyên chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong thời gian chiến đấu, phe bị tuyên chiến có thể xin đình chiến và bồi thường cho phe tuyên chiến quỹ tuyên chiến và cống nạp một lượng quỹ bang cho hệ thống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thành viên đạt cấp <span style="color:#DAA520">30</span> mới có thể tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Số lượng địch tiêu diệt đạt một lượng nhất định sẽ nhận được danh hiệu tương ứng.</span></span></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiếm Linh Mạch</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/chiemlinhmach-kiemma-1.png" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Bạn Hữu đạt cấp 30, bang đạt cấp 3 được tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Bang chủ hoặc bang phó mới được báo danh. Sau khi báo danh, tất cả thành viên bang đều vào danh sách báo danh.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Báo danh vào thứ 2 đến thứ 6, 21h00 thứ 7 bắt đầu tranh đoạt chiến, 22h00 kết thúc.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Bang chiếm lĩnh Tinh Túc Đài sẽ tự động báo danh vào tuần sau.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Bang chưa chiếm Tinh Túc Đài tham gia báo danh vào thứ 2 đến thứ 6.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bang chiến</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/bangchien-kiemma-1.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi<span style="color:#DAA520"> chủ nhật đến thứ năm 22:00-23:00</span>, bang có thể gửi đơn đăng ký bang chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#DAA520">Chú ý: Người chơi đạt cấp 30 và vào bang trên 24 giờ mới có thể tham gia</span>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ có thể tuyên chiến với bang có hạng cao hơn trong <span style="color:#DAA520">5</span> hạng!</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/bangchien-kiemma-2.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#DAA520">Chú ý: Chỉ có thể do bang chủ hoặc bang phó tiến hành đăng ký</span>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuyên chiến cùng bang thì chỉ có bang có cấp cao nhất mới có  thể tuyên chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gợi ý: nếu khiêu chiến bang có hạng gần với mình hơn!</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bang nhận được tu cách tuyên chiến sẽ hủy bỏ tất cả lời tuyên chiến với bang bản thân.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bang chiến sẽ diễn ra vào ngày hôm sau (Thứ 2 đến thứ 5) lúc <span style="color:#DAA520">21:00</span>. Mỗi trận kéo dài <span style="color:#DAA520">30 phút</span>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiến đấu thất bại thì trong <span style="color:#DAA520">2 ngày</span> không thể tuyên chiến nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi <span style="color:#DAA520">chủ nhật</span> lúc <span style="color:#DAA520">22:00</span> sẽ phát thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc thắng</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong <span style="color:#DAA520">30 phút</span> mang chiến kỳ giao cho Tư Đồ trước sẽ thắng.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong <span style="color:#DAA520">30 phút</span> hai bên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phe bị tuyên chiến sẽ thắng.</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vạn Bảo Các</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-banghoi-kiemma-8.png" /></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc đổi Vạn Bảo Các</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi EXP: Dùng cống hiến đổi exp. Cấp bản thân và cấp thành viên cao nhất trong bang hơn kém <span style="color:#DAA520">5 cấp</span> mới có thể đổi. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ <span style="color:#DAA520">Treo thưởng bang, Thương Khung Lệnh, Đoạn Hồn Cốc để tích lũy</span>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi KNB: Dùng cống hiến đổi KNB, thôn qua tham gia <span style="color:#DAA520">Linh Mạch Chiến</span> để chiến Linh Mạch, mỗi phút sẽ nhận được KNB khóa tích lũy đến Vạn Bảo Các.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi bí bảo: Tiêu hao cống hiến đổi bí bảo, thôn qua <span style="color:#DAA520">Thí luyện thần thú</span> để diệt thần thú, bí bảo nhận được sẽ tích trữ vào Vạn Bảo Các.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><a href="http://kiemma.vn/"><span style="font-size:28px">K</span>iếm Ma</a> phát triển hình thức liên server cực kì đa dạng với các hoạt động như: bế quan, loạn đấu, Thiên Ma Chiến, cực kì hấp dẫn. Bạn hữu chẳng những chứng tỏ thực lực tại server của mình mà còn có dịp giao lưu, so tài với những cao thủ tại server khác.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">BẾ QUAN</span></span></h4> <ul> <li style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Giới thiệu</span></span></strong></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Người Tu Tiên muốn đắc đạo nên bỏ mọi tà niệm. Bế quan giúp bạn nhanh chóng nhận được nhiều Exp và công lực!</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/soha-game-thap-dien-mai-phuc-baquan-kiemma-1.png" /></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Mô tả</span></span></strong></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">1. Thời gian 12:00-23:00 hàng ngày.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">2. Cấp tham gia:≥30. Báo danh ở giao diện "Liên Đấu" nằm bên trái giao diện chính. Cần tổ đội 4 người báo danh</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/bequan-kiemma-9.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">3. Diệt Oán niệm sẽ nhận được điểm Thanh Tịnh, dùng kỹ năng khác ngoài kỹ năng 1 tiêu diệt thiện niệm, sẽ trừ Thanh Tịnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/soha-game-thap-dien-mai-phuc-baquan-kiemma-2.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">4. Thanh Tịnh càng cao, phần thưởng sự kiện nhận được càng nhiều.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Loạn Đấu</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hãy mau đến với Loạn Đấu để thử thách bản thân, Đấu với người khác để chứng minh thực lực!</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/loandau-kiemma-3.png" /></p> <ul> <li><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mô tả</span></span></strong></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Thời gian: hàng ngày vào12:00 ->23:00. Cấp tham gia:>=30</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Vào "Sự kiện" bên trái giao diện chính báo danh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Điều kiện thắng thua:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tích điểm>300.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi chiến đấu kết thúc, đội có điểm cao nhất sẽ thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng đầu tiên: ngoài phần thưởng cơ bản, sẽ được phần thưởng thêm, bao gồm nhiều exp, công lực và Thái Hạo Lệnh.</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc phần thưởng</span></span></strong></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hàng ngày ngoài phần thưởng thường, còn nhận được 1 lần phần thưởng thắng đầu tiên.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/loandau-kiemma-1.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ra khỏi sự kiện trước khi kết thúc, sẽ không được nhận thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu hòa hoặc thua, chỉ nhận được phần thưởng thường thấp hơn bên thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bên thắng sẽ nhận được exp, công lực, yên đan, thua chỉ nhận được 1 nửa phần thưởng của bên thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhắc nhở</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi vào, nếu ra khỏi sự kiện trước giờ kết thúc, sẽ không được thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian đấu trường ít hơn 5 phút và tổng tích điểm ít hơn 100, tất cả người chơi sẽ không được thưởng.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên Ma Chiến</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên-Ma đình chiến sau cuộc chiến nảy lửa; chẳng ngờ, vì Lam linh thạch mà 2 bên lại khai chiến, mở ra 1 cuộc chiến Thiên Ma mới. </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Chính tà không thể cùng tồn tại ? Hay vì lòng tham thúc giục ? Mọi thứ đều chưa rõ, chỉ biết chiến tranh lại bắt đầu!</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/thienmachien-kiemma-1.png" /></p> <ul> <li style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quy tắc</span></span></strong></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Thời gian: hàng ngày vào 12:00->23:00. Cấp tham gia: ≥6. Báo danh ở giao diện "Sự kiện" ở bên trái giao diện chính.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/thienmachien-kiemma-5.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">Bản đồ Thiên Ma Chiến</span></span></strong></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Nhận nhiệm vụ chiến trường ở chỗ NPC trong chiến trường. Mỗi người mỗi ngày được hoàn thành 3 lần. Nhiệm vụ này đem lại nhiều exp, công lực.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/thienmachien-kiemma-2.png" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/thienmachien-kiemma-6.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Thắng thua phán đoán theo bên nào chiếm được cờ. Bên nào chiếm được bên đó thắng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/tinhnang/thienmachien-kiemma-7.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:28px">T</span>rong <a href="http://kiemma.vn/">Kiếm Ma</a>, tất cả các loại trang bị đều gọi là pháp bảo. Mỗi pháp bảo đều có thể thực hiện các tính năng: cường hóa, bát quái, hồn, phù, kết thừa. Kiếm Ma Chi Thủ xin hướng dẫn các bằng hữu cách sử dụng các tính năng đặc sắc này, để gia tăng thực lực.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:18px"><strong>CƯỜNG HÓA PHÁP BẢO</strong></span></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách cường hóa</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở giao diện pháp bảo (Phím V)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phihanh-kiemma-5a.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Tiếp theo chọn trang "Pháp bảo" - "Cường hóa"</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-cuonghoaphapbao-kiemma-1.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Trong cột trang bị bên trái chọn trang bị muốn cường hóa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mở túi đồ (Phím B), kích chuột trái vào Uẩn Thạch trong túi đồ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Trang bị cường hóa khác nhau, số lượng Uẩn Thạch cần dùng cũng khác nhau (Trang Sức: Dây Chuyền - Nhẫn - Trụy - Phù: 2 viên. Trang Bị: Nón - Vai - Giáp - Giày - Vũ Khí Phụ (Pháp Bảo Bay): 1 viên. Vũ khí: 3 viên).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Không thích thuộc tính cường hóa hãy chọn Hoàn lại để cường hóa lại</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-cuonghoaphapbao-kiemma-3.png" /></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách hoàn lại cường hóa</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Thuộc tính sao của cường hóa phân biệt theo màu, Cam>Tím>Lam>Lục, cam là thuộc tính lớn nhất, lục là nhỏ nhất</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Tích chọn thuộc tính cường hóa muốn giữ lại, sẽ hoàn lại cấp đã khóa và  tất cả sao ở dưới, các sao có màu sắc đã khóa ở trên sẽ không bị mất</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Kích bắt đầu cường hóa, màu sao cường hóa sẽ thay đổi ngẫu nhiên (Các sao có màu sắc đã khóa ở trên sẽ không đổi)</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận Uẩn Thạch cần để cường hóa</span></span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/cuonghoaphapbao-kiemma-5.jpg" /></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ Thương Khung Lệnh</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mua ở shop</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi điểm sôi nổi</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiêu diệt boss thế giới</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong sự kiện Đảo báu (Đảo báu mở vào 20h hàng ngày, đến chỗ Đinh Châu gặp Bành Tổ 478,520 để vào)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong Động U Minh (Động U Minh cần cấp 40, đến chỗ Nhai Châu -477,-241 để vào)</span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​--------------------------</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="color:#DAA520"><strong>BÁT QUÁI</strong></span></span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Cách kích hoạt thuộc tính bát quái</span></span></h4> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở giao diện pháp bảo (PhímV)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phihanh-kiemma-5a.jpg" style="height:126px; width:98px" /></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Tiếp theo chọn "Pháp bảo”- "Bát quái"</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-batquat-kiemma-1.png" /></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Trong ô trang bị bên trái chọn trang bị cần kích hoạt thuộc tính bát quái</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mở túi đồ (Phím B) kích chuột trái vào mảnh bát quái sẽ kích hoạt được thuộc tính bát quái</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/batquai-kiemma-10.jpg" /></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Mỗi quẻ nhiều nhất kích hoạt được 3 thuộc tính, kích hoạt cần dùng Dẫn Hồn Thạch</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/batquai-kiemma-7a.jpg" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Có thể tẩy để thay đổi thuộc tính</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-batquat-kiemma-2.png" /></span></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách tẩy bát quái</span></span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-batquat-kiemma-3.png" /></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Bát quái phân biệt theo màu, Cam>Tím>lam>Lục>Trắng, Cam là lớn nhất, trắng là thấp nhất</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Tích chọn thuộc tính muốn giữ lại để khóa</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Kích bắt đầu tẩy thuộc tính quẻ sẽ thay đổi ngẫu nhiên (thuộc tính khóa không đổi)</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Thuộc tính khóa càng nhiều, số Dẫn Hồn Thạch cần càng lớn</span></span></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách sở hữu mảnh bát quái và dẫn hồn thạch</span></span></h4> <ul> <li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mảnh bát quái</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mảnh bát quái là tên gọi chung của: mảnh quẻ càn, mảnh quẻ khôn, mảnh quẻ chấn, mảnh quẻ tốn</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Càn - Cấn : Động Không Đáy</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khôn - Tốn : Tháp Thông Thiên</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dẫn hồn thạch</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Mua từ shop</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Tách mảnh bát quái</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/batquai-kiemma-6a.jpg" /></p> <p><span style="font-size:14px">3. Đi đảo báu</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/batquai-kiemma-7b.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​--------------------------</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">DẪN HỒN</span></span></strong></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách khảm hồn</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở giao diện pháp bảo (Phím V)</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phihanh-kiemma-5a.jpg" style="height:126px; width:98px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Tiếp đó chọn "Pháp bảo" - "Hồn"</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-hon-kiemma-1.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Trong cột trang bị bên trái chọn trang bị muốn khảm hồn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mở túi đồ (PhímB) kích chuột phải vào Hồn thạch trong túi đồ để khảm</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Mỗi trang bị nhiều nhất được khảm viên hồn</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Loại hồn gồm Sức mạnh, nhanh nhẹn, linh lực, nguyên thần, thể chất, đỡ, né, trúng, chính xác, bạo kích</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-hon-kiemma-3.png" /></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách ghép hồn</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ghép hồn và cách nhận nguyên liệu</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Đổi đến giao diện ghép của Hồn</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Đặthồn cùng cấp, số lượng được đặt 3 đến 5 viên, đặt càng nhiều, xác suất thành công càng cao</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mỗi lần ghép cần đặt An Thạch</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Kích ghép, sẽ nhận được hồn cấp cao hơn, cấp cao nhất là 7</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-hon-kiemma-4.png" /></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận hồn</span></span></h4> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vượt phụ bản cấp 35</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt Boss thế giới</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mua ở shop</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đổi điểm sôi nổi</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận An Thạch</span></span></h4> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mua ở shop An Thạch</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong sự kiện Đảo báu (mở vào 20h hàng ngày, đến Đinh Châu  Bành Tổ 478,520 để vào)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong Động U Minh (Động U Minh cần cấp 40, đến chỗ Nhai Châu -477,-241 để vào)</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách gỡ hồn</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gỡ hồn có tỉ lệ thất bại, dùng Khứ Thạchsẽ thành công 100%. </span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-hon-kiemma-2.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Chuyển đến trang gỡ bỏ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Tích chọn hồn muốn bỏ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Đặt vào đạo cụ phụ trợ Khứ Thạch</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Kích bắt đầu gỡ bỏ</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận Khứ Thạch</span></span></h4> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mua ở shop</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong sự kiện Đảo báu (Đảo báu mở vào 20h hàng ngày, đến Đinh Châu gặp Bành Tổ 478,520 để vào)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt quái trong Động U Minh (Đảo U Minh cần cấp 40, đến chỗ Nhai Châu -477,-241 để vào)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diệt Boss thế giới<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">​</span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​</span></span><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​--------------------------</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">PHÙ KỸ NĂNG</span></span></strong></span></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách khảm phù kỹ năng</span></span></h4> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở giao diện pháp bảo (PhímV)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phihanh-kiemma-5a.jpg" style="height:126px; width:98px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Tiếp theo chọn "Pháp bảo" - "Phù", trong cột trang bị chọn trang bị khảm phù, kích chuột trái vào phù, kích Bắt đầu khảm (Hoặc kích chuột phải vào phù kỹ năng ở trong túi đồ).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-kiemma-3.png" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Nếu trang bị hiện tại đã khảm Phù đặt vào khác nhau sẽ đè lên phù hiện tại đã khảm.  Nếu phù giống nhau sẽ tăng cấp của phù (Lục cao nhất cấp 2, lam cao nhất cấp 4, tím cao nhất cấp 6).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-kiemma-4.png" /></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận phù kỹ năng</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-kiemma-1.png" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Đến chỗ thương nhân thần bí ở Thái Hạo Thanh Nhi (859.657) Bia ngọc đổi, ngẫu nhiên nhận được Đồ Phổ phù, Bia ngọc có ởĐộng Không Đáy và Tháp Thông Thiên.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Đồ Phổ kỹ năng có được khi ở Đảo báu diệt quái.</span></span></p> <h4><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách chế tạo phù kỹ năng</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-kiemma-2.png" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Phù kỹ năng dùng màu sắc để phân biệt cấp, Tím>Lam>Lục, tím là cấp cao nhất, lục là cấp thấp nhất</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Chế tạo phù kỹ năng cần bột quặng, thảo trấp và giấy có cấp tương ứng, có đượckhi gia công từ kỹ năng sống.</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Kích chuột phải Đồ Phổ phù trong túi đồ, kích ghép khi đủ nguyên liệu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><strong><span style="color:#DAA520"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​</span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">​--------------------------</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Kết thừa</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"> </p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách kế thừa</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Mở giao diện pháp bảo ở phía dưới bên phải màn hình (Phím V)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phihanh-kiemma-5a.jpg" style="height:126px; width:98px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Đổi đến trang "Pháp bảo" - "Kế thừa"</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/kethua-kiemma-1.png" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mở túi đồ, kéo pháp bảo kế thừa thuộc tính mớiđặt sang trái, bên phải đặt pháp bảo kế thừa cũ, kích Bắt đầu, pháp bảo bên trái sẽ kế thừa thuộc tính pháp bảo bên phải</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/truyenthu-kiemma-1.png" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chú ý:</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Pháp bảo bên phải sau khi kế thừa sẽ bị biến mất</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Cấp cường hóa pháp bảo bên trái sẽ bị đè lên</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mảnh bát quái của pháp bảo bên trái sẽ bị đè lên</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Kỹ năng pháp bảo của pháp bảo cùng loại sẽ bị đè lên</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. Pháp bảo bên phải, phải lấy Hồn thạch ra</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Truyền thụ cần dùng Đá truyền thụ, đá này mua ở shop hoặc dùng điểm sôi nổi để đổi</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:28px">T</span>rong giới võ lâm <a href="http://kiemma.vn/">Kiếm Ma</a>, sức mạnh thực thụ của một cao thủ thể hiện ở điểm Công Lực. Vì thế, dựa vào điểm công lực này, sẽ biết được ai là thiên hạ đệ nhất cao thủ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">“Công lực ảnh hưởng tới thực lực”</span></strong></em></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách nhận công lực</span></span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/congluc-kiemma.png" /></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ chủ tuyến: Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ nhận được công lực, giới hạn mỗi ngày.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bế quan: Giúp người chơi nhận được công lực, giới hạn mỗi ngày.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cứu Thất tiên nữ: Nhận được nhiều công lực.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Công lực hiện mở 8 giai đoạn: Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Sư, Tông Sư, Võ Thánh, Vô Song, Cái Thế, Xuất Thần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi thời kỳ đều sẽ mở ra được ô Nội đan tương ứng, chế thuốc được Nội đan đặt vào trong ô Nội đan, sẽ tăng thuộc tính.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi lần đột phá công lực sẽ kích hoạt ra Bế Quan Tu Luyện, Tâm ma. Công lực càng cao, Bế Quan Tu Luyện, Tâm ma càng lợi hại, sau khi đột phá sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chú ý: Tên đỏ sẽ bị mất công lực!</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cách luyện Nội Đan</span></span></h4> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Luyện hóa vật phẩm chứa "Công lực" do người thiện ác để lại</span></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Tiêu diệt người chơi tên đỏ, sẽ rớt Cầu công lực</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/luyennoidan-kiemma-1.png" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/luyennoidan-kiemma-2.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Sau khi nhặt, Cầu công lực sẽ khóa</span></strong></em></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Có thể luyện hóa Cầu công lực bằng kỹ năng "Luyện hóa" trong giao diện kỹ năng thông dụng</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/luyennoidan-kiemma-3.png" /></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Luyện hóa công lực có giới hạn nhất định mỗi ngày.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/luyennoidan-kiemma-4.png" /></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đột phá công lực</span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">“Bế quan tu luyện sẽ đột phá công lực”</span></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/dotphacongluc.png" /></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ đột phá</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đột phá và công lực liên quan đến nhau, công lực càng cao, số lần đột phá càng nhiều</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhắc nhở: đột phá cần Đột phá đan.</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bế quan tu luyện</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Công lực lên đến Đại Thành trở lên, tiếp tục đột phá, cần bế quan tu luyện, chính là đột phá công lực</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bế quan tu luyện cần đến khu bế quan cố định, công lực càng cao, số Lôi kiếp càng nhiều</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:28px">K</span>hông chỉ là một chốn dừng chân tạm nghỉ, gia viên của <a href="http://kiemma.vn/">Kiếm Ma</a> còn là nơi trồng trọt các nguyên liêu quý hiếm dùng để luyện đan. Không chỉ có thế, gia viên còn là nơi tụ tập bằng hữu, đối ẩm ngắm trăng, ngâm thơ múa kiếm. Tuy nhiên cũng cần bảo vệ gia viên của mình, tránh kẻ gian xâm nhập lấy đi cây thuốc quý.</span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lập phủ</span></span></h4> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Đạt cấp 16, đến chỗ Hà Lộ ở Thái Hạo hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến "Thiếu niên• Diệt Phủ" sẽ mở Phủ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-1.jpg" /></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xây phủ</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kích linh nhãn mở giao diện xây Phủ:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/phu-giavien-kiemma-15.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-2.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xây Phủ cần điểm xây dựng:</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tăng cấp linh nhãn cần điểm xây dựng</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưỡng linh cần điểm xây dựng</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tụ linh cần điểm xây dựng</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trồng cây mở rộng đất cần điểm xây dựng</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Làm nhiệm vụ Phủ hàng ngày hoặc quyên góp Phủ sẽ nhận được điểm xây dựng</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tăng cấp Linh nhãn</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Tăng cấp Linh nhãn, sẽ tiêu hao đạo cụ (dùng Nguyên tinh để đổi), hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng cấp, cao nhất là cấp 5.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-3.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kích hoạt Hỏa nhãn</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Kích hoạt Hỏa nhãn sẽ tăng tỷ lệ luyện đan thành công và tốc độ luyện đan.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-4.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kích hoạt Tụ linh</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Sau khi kích hoạt Tụ linh, ngồi thiền ở Phủ sẽ nhận được Exp.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-5.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trồng cây</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Mở rộng sẽ tăng số ô đất.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-6.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#DAA520"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xây Phủ</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Căn cứ theo cấp Linh nhãn, sẽ mở ô kiến trúc tương ứng, mỗi ô được đặt kiến trúc cấp khác nhau.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-7.png" /></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưỡng Linh</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưỡng linh Phủ</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Linh thú Phủ, là linh hồn của các BOSS, được đặt vào Linh nhãn, sẽ bảo vệ Phủ</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-8.png" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Bên dưới Xây Phủ là Linh thú động phủ có các tính năng:Trị liệu, dưỡng linh, tiến hóa.</span></strong></em></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trị liệu: Hồi HP hao tổn của linh thú, dòng chữ đỏ</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiến hóa: tăng cấp linh thú</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Linh thú: Tiêu hao điểm xây dựng để tăng Exp linh thú, kích Linh thú sẽ mở ra giao diện Dưỡng linh</span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-9.png" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-size:12px"><em><strong>Chọn điểm sẽ nhận được exp.</strong></em></span></span></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thăm Phủ</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#DAA520"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thăm Phủ</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối thoại với quản lý Phủ Hà Lộ, kích thăm Phủ, sẽ có giao diện</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-10.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chọn người chơi muốn đến thăm, gửi yêu cầu đến đối phương, nếu được đồng ý sẽ vào được Phủ (Chỉ được thăm người chơi online)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Có thể mời người khác vào Phủ của mình</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-11.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#DAA520"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xâm nhập Phủ</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trên giao diện Phủ, chọn người chơi muốn xâm nhập, kích góc dưới bên phải để vào</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lẻn vào sẽ bị dưỡng linh và kiến trúc phòng thủ tấn công</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều nhất 5 người vào Phủ 1 lúc</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưỡng linh của đối phương có thể bị tấn công</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lẻn vào động có thể trộm cây của đối phương</span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-12.png" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">Xem người đến thăm, lẻn vào Phủ qua nhật ký Phủ</span></strong></em></span></p> <h4 style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xây dựng</span></span></h4> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoàn thành nhiệm vụ Phủ hàng ngày, sẽ nhận được điểm xây dựng</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-13.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quyên góp cũng sẽ nhận được điểm xây dựng. </span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:14px">Quyên góp gồm: thường, tinh anh, chí tôn, linh vật.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://sohagame.vcmedia.vn/public/sg35x64/huongdantanthu/soha-game-thap-dien-mai-phuc-phu-giavien-kiemma-14.png" /></span></span></p>
Nhận Code Từ FB
;